Duh u boci d.o.o.

POLITIKA PRIVATNOSTI

I. UVODNE INFORMACIJE

Duh u boci doo poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svakodnevnom poslovanju.
Politika privatnosti je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar tvrtke Duh u boci doo.
Ovom Politikom definiraju se osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Duh u boci doo, kao i zakonskim propisima, najboljom praksom i međunarodno prihvaćenim standardima. Ova Politika privatnosti uključuje zahtjeve Općeg zakona o zaštiti podataka i Provedbenog akta Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, o neprimjeni Direktive 95/46 / (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s Nacionalnim provedbenim aktom Opće uredbe o zaštiti podataka.
Univerzalna uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kako bi se osiguralo da se obrada osobnih podataka provodi u skladu s pravima i temeljnim slobodama pojedinaca. Također, Opća uredba o zaštiti podataka dopušta slobodno kretanje osobnih podataka unutar EU bez ograničenja i zabrana.
Sukladno članku 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, ovim putem Vas obavještavamo na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka te kako ta prava možete ostvariti.
Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite.

II. PODACI O PODUZEĆU

Voditelj obrade je Duh u boci doo sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 30, PDV(OIB): 56769884745 , upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem MBS 081134349 („Duh u Boca doo”). Duh u boci doo obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u točki IV. ove Politike.

Kontakt podaci:

Duh u boci doo
Kovinska 30
10090 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 91 6393333
E-mail: info@duhuboci.com

III. KONTAKT ODGOVORNE OSOBE

Duh u boci doo je imenovao odgovornu osobu.
Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka iz točke X. Politike privatnosti, možete se obratiti odgovornoj osobi na sljedeću adresu:

Duh u boci doo
Tomislav Anadolac
Kovinska 30
10090 Zagreb
E-mail adresa: tomislav@duhuboci.com

IV. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svog poslovanja Duh u boci doo može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka po kategorijama ispitanika:

Zainteresirane stranke:


 • Kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa itd.)

 • Podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, PDV(OIB) itd.).

Korisnici:


 • Kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa itd.)
 • Podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, PDV(OIB) itd.)

 • Podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN, itd.)

Kandidati za zapošljavanje:


 • Kontakt informacije (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela itd.)

 • Podaci o životopisu (npr. podaci o obrazovanju, prethodnom zaposlenju, radnom iskustvu, fotografija i sl.)

 • Rezultati ispitivanja

Bivši i sadašnji zaposlenici:


 • Sve podatke propisane pozitivnim propisima koji se odnose na radno pravo, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, PDV(OIB), godina rođenja i sl.),

 • Podaci za potrebe interne komunikacije unutar tvrtke (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačka dozvola, broj djece i dr.).

Suradnici i poslovni partneri:


 • Kontakt podaci (na primjer: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela itd.)

 • Podaci o životopisu (primjerice podaci o obrazovanju, prijašnjem zaposlenju, radnom odnosu itd.)
 • Podatke potrebne za sklapanje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN, itd.)

 • Podaci potrebni za ispunjavanje zakonskih uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku ili drugu državu (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i dr.).

Obradu navedenih kategorija osobnih podataka Duh u boci doo će iznimno provoditi pod sljedećim uvjetima:

Ispitanik je dao izričito dopuštenje za obradu ovih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha;
Obrada je nužna za potrebe ispunjavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Duh u boci doo ili ispitanika iz područja radnog prava i prava socijalne sigurnosti i socijalne zaštite u opsegu u kojem je ista priznata. prema pravu Europske unije, pravu Republike Hrvatske ili kolektivnom ugovoru u skladu s pravom Republike Hrvatske, kojim su propisane odgovarajuće mjere zaštite temeljnih prava i interesa tuženika.


 • obrada je nužna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge osobe

 • obrada se odnosi na osobne podatke koje je ispitanik očito otkrio

 • obrada je nužna za uspostavu, realizaciju ili obranu pravnih zahtjeva.

V. NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Duh u boci doo može prikupljati osobne podatke na različite načine, uključujući:

 • U sklopu poslovnog procesa i tijekom ispunjavanja zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o uslugama;

 • Tijekom praćenja web stranice, uključujući komunikaciju e-poštom usmjerenu prema i od The Spirit in the Bottle Ltd.;

 • Vašom molbom za posao,

 • Kada nam dostavite informacije o objavi sadržaja na našim stranicama ili tijekom vaše izravne komunikacije s tvrtkom The Spirit in the Bottle doo, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranica ili e-maila;

VI. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Duh u boci doo može obrađivati ​​osobne podatke u sljedeće svrhe:


 • Usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan teritorija Republike Hrvatske

 • Ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga Duh u boci doo ispunjenje obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda Duh u boci doo;

 • Ponuditi usluge i proizvode Duh u boci doo na tržištu;
 • Analiza i administracija web stranice i kontrola korištenja stranice;

 • Unapređenje usluga i proizvoda Duh u boci doo, mjerenje zadovoljstva uslugom;

 • Upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili pružateljima usluga) i drugim osobama u obavljanju njihovog poslovanja;

 • Selekcija kandidata za prijem u radni odnos

 • Za marketinške aktivnosti (ako date privolu)

VII. OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Duh u boci doo obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećeg:


 • Sklapanje ugovora o prodaji usluge Duh u boci doo ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i Duha u boci doo;
 • Legitimni interes za pružanje i vođenje internetske stranice u statističke svrhe u svrhu utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i Duh u boci doo, u svrhu dijeljenja osobnih podataka s trećim stranama u skladu s ovim Pravilima privatnosti Politika u svrhu provedbe postupka selekcije kandidata pri zapošljavanju;

 • Uvedite privilegije za primanje marketinških poruka, biltena, obavijesti usluge e-pošte ili ankete o zadovoljstvu uslugom za obradu vaših upita

 • Radi ispunjavanja zakonskih obveza Duh u boci doo, a posebno u pogledu računovodstva, knjigovodstva, propisa radnog prava i drugih zakonskih obveza.

VIII. ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci čuvaju se u roku ili posebnim propisom ili ne dulje od onoga što je potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju – ako rok pohrane nije propisan ili je propisan minimalni rok pohrane.

Osobne podatke pohranjujemo samo kada su nam potrebni za svrhe za koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornih odnosa ili zakonskih obveza i to najduže prema sljedećim kriterijima:


 • Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjuje prema propisanim rokovima,

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu prodaje roba i usluga pohranjuju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa;

 • Vaše osobne podatke prikupljene za marketinške aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privatnost, otkažete pretplatu ili zatražite brisanje pretplate ili nakon određenog razdoblja neaktivnosti

Osobni podaci bit će izbrisani nakon raskida ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije do isteka bilo koje zakonske obveze čuvanja, osim u slučaju sudskog ili drugog sličnog postupka koji zahtijeva zadržavanje podataka.

IX. PRIJENOS I DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Duh u boci doo može dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama samo u sljedećim slučajevima:


 • Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje prema zakonu;

 • Ukoliko angažiramo drugu osobu kao tzv. ” podizvođača, odnosno izvršitelja obrade, koji postupa isključivo po nalogu Duh u boci doo, pri čemu Duh u boci doo osigurava sve mjere zaštite podataka kao da obavlja te poslove. sama;

 • Ako podatke treba proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;

 • Na temelju povlastice tuženika.

Takve treće strane uključuju:

 • Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan teritorija Republike Hrvatske Financijske institucije s kojima je Duh u boci doo surađivao Revizori unutar i izvan Duha u boci doo i druga tijela ovlaštena za reviziju

 • Dobavljači koje Duh u boci doo angažira za obavljanje usluga u ime i za račun Duh u boci doo, radi ispunjenja ugovornih obveza prema ispitanicima

 • Ostale agencije, ustanove, udruge, osiguravajuća društva i partnerska društva s kojima Duh u boci doo ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu dogovarati i koristiti proizvode i usluge koje Duh u boci doo pruža i dr. .

Duh u boci doo se pri prijenosu podataka ispitanika strogo pridržava načela ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka potrebne za realizaciju tražene usluge te poštujući sva druga relevantna načela zaštite podataka.

Osobnim podacima upravljamo u Republici Hrvatskoj. Iznimno, možemo ih obraditi u drugim državama (primjerice, kada je podizvođač iz druge države angažiran u pružanju određene usluge ili dijela usluge koji uključuje obradu osobnih podataka), u pravilu u države članice Europske unije. Unija. Iznimno, možemo ih obrađivati ​​iu trećim zemljama, no u takvim situacijama uvijek se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, ukoliko se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. standardnih ugovornih klauzula Europske unije). za procesore iz trećih zemalja, drugi pravno obvezujući i provedivi instrumenti, obvezujuća korporativna pravila, certifikacija itd.)

X. PRAVA KORISNIKA

Duh u boci doo poštuje pravo na privatnost te podatke koje prikuplja i obrađuje samo uz postojanje pravne osnove za obradu te subjekti u svakom trenutku zadržavaju određena prava u svezi s obredom u svojim podacima.

U svakom trenutku možete kontaktirati tvrtku Duh u boci doo kao voditelja obrade radi ostvarivanja svojih prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka na kontakt adrese iz točke II. ovih Pravila privatnosti. Vašu prijavu možete dostaviti u pisanom obliku na adresu Duh u boci doo ili adresu osobe: tomislav@duhuboci.com

O radnjama koje ste poduzeli po Vašem zahtjevu, Duh u boci doo će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno, ovaj rok se može produžiti, ako je to potrebno, uzimajući u obzir složenost i brojnost zahtjeva. U tom slučaju Duh u boci doo će Vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva obavijestiti o razlozima kašnjenja.

Ako ste svoju prijavu podnijeli elektroničkim putem, informacije će biti dostavljene elektroničkim putem ako je to moguće osim ako niste drugačije zatražili u svom zahtjevu. Ukoliko Duh u boci doo ne postupi po Vašem zahtjevu u roku od mjesec dana, bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestit će Vas o razlozima nepostupanja te o mogućnosti podnošenja prigovor nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje Duh u boci doo poduzima u vezi s ostvarivanjem dolje navedenih prava su besplatne. Međutim, ako su vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Duh u boci doo može vam naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbijanje udovoljavanja vašim zahtjevima.

Možete kontaktirati Duh u boci doo, kao voditelja obrade, radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima – Od Duh u boci doo, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu da li se Vaši osobni podaci obrađuju, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i podacima kako su navedeni. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi itd.
Ako se vaši osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim sigurnosnim mjerama prijenosa.
Ukoliko to zatražite, Duh u boci doo će Vam dostaviti presliku obrađenih osobnih podataka. Za sve daljnje tražene kopije, Duh u boci doo može vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ukoliko je prijava podnesena elektroničkim putem, osim ako nije drugačije zatraženo, Duh u boci doo će iste dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak – od Duh u boci doo možete zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu, ako su podaci nepotpuni, davanje dodatne izjava.

(3) Pravo na brisanje („Pravo na zaborav“) – od Duha u boci doo kao voditelja obrade možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako je jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka ispunjeni (npr. ako osobni podaci više nisu nužni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako su na temelju obrade Vaših osobnih podataka povučeni ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti izbrisani radi ispunjavanja zakonske obveze prema pravu EU ili prema propisima Republike Hrvatske ili ako se podaci nezakonito obrađuju ili podnese prigovor na izravni marketing).

Ovime vas obavještavamo da Duh u boci doo ne smije brisati vaše osobne podatke ako je njihova obrada nužna, na primjer, radi ispunjavanja zakonske obveze skrbništva ili iz razloga javnog interesa za uspostavu, provedbu ili obranu pravnog zahtjevi.

(4) Pravo na ograničenje obrade – Od Duha u boci doo možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva iz članka 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, uključujući za primjerice, ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka.

(5) Pravo na prijenos podataka – Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete : zatražite dobivanje osobnih podataka dobivenih u strukturiranom, standardnom i strojno čitljivom formatu ili prenesite svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se vaši osobni podaci prenesu izravno od Duh u boci doo drugom upravitelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za Duh u boci doo. U tom slučaju, Duh u boci doo će dostaviti sve točne podatke o novom voditelju obrade kojemu namjeravate prenijeti svoje osobne podatke, uz davanje pisane suglasnosti Duh u boci doo.

(6) Pravo na prigovor – U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adresu iz točke II. i. III. ovih Pravila privatnosti ako se obrada vrši u svrhu javnog interesa ili je nužna za legitimni interes Duh u boci doo kao voditelja obrade (uključujući profiliranje) ili ako se vaši podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga. Ako odlučite podnijeti prigovor, Duh u boci doo će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Duh u boci doo ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove iznad interesa, prava i slobode ispitanika) ili obrada potrebna za uspostavljanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

(7) Pravo na prigovor i pravo na podnošenje prigovora tijelu za zaštitu podataka – Neovisno o Vašem pravu na obraćanje upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka od strane Duh u boci doo kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa Republike Hrvatske, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ukoliko smatrate da obradu osobnih podataka provodi Duh u boci doo možete se obratiti njihovoj odgovornoj osobi na adresu: tomislav@duhuboci.com kako bismo zajednički pokušali riješiti Vaš prigovor.

(8) Automatska obrada podataka – Duh u boci doo ne vrši automatsku obradu podataka.

XI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite prikupljenih osobnih podataka, Duh u boci doo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike različitih razina. vjerojatnosti i težine za prava i slobode ispitanika.

Pristup podacima unutar Duh u boci doo ograničen je na one podatke koji su nužni za obavljanje određenih poslovnih zadataka, isključivo ovlaštenim osobama koje su neposredno angažirane na pružanju ili održavanju usluge, a radi poboljšanja kvalitete i naplate usluga, u skladu s jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar Duha u boci doo. Svi zaposlenici Duha u boci doo vezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i surađuju isključivo s partnerima s kojima poslujemo uz odgovarajuće mjere zaštite.

Duh u boci doo ne može jamčiti 100% sigurnost prijenosa podataka putem interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

XII. KOLAČIĆI

Kako bi web stranica Duh u boci doo radila ispravno, kako bismo mogli dodatno unapređivati ​​stranicu, kako bismo poboljšali vaše iskustvo pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malu količinu informacija (Cookies).

Informacije o kolačićima na vaše računalo sprema web stranica koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke, web postavke, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada ponovno otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Ključni kolačići omogućuju nam da vam poslužimo sadržaj i pratimo promet na našim stranicama i aplikacijama, a analitički kolačići koje koristimo i treće strane koje za nas obrađuju podatke za analizu podataka (npr. Google Analytics) omogućuju nam upravljanje i poboljšanje izvedbe i dizajn naših web stranica i aplikacija, kao i praćenje, pregled, istraživanje i izvješćivanje.
Preglednici i uređaji imaju alate koji omogućuju onemogućavanje kolačića na web-stranicama i u aplikacijama. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći pristupiti svim značajkama naših usluga. Predlažemo da vaši ključni kolačići ostanu aktivni radi boljeg korisničkog iskustva i da nam pomognu poboljšati i razviti naše proizvode i usluge.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se od 05.07.2018.

Sve promjene Pravila privatnosti bit će objavljene na našoj web stranici: https://duhuboci.com/